Love

Lov for Aabenraa Roklub

Revideret efter generalforsamling februar 2015

Navn – stander – formål

 

§ 1

Klubbens navn er Aabenraa Roklub.

Klubbens stander er tre blå makreller på lys bund, omkranset af ege- og bøgekvist.

Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke roidræt, samt i vinter halvåret svømning. 

 

Medlemmer

 

§ 2

Klubben optager følgende medlemmer:

 

1. Aktive

- A. Seniorroere over 18 år.

- B. Ungdomsroere i alderen 15 - 18 år.

- C. Ungdomsroere under 15 år, efter bestyrelsens særlige skøn.

2. Pensionistroere

- Som sådan optages pensionister og efterlønsmodtagere.

3. Passive

- Som sådan optages enhver.

4. Vinterbadere.

5. Rospinningsmedlemmer

 

Optagelse sker for aktive roeres vedkommende ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen på dertil bestemt blanket.

Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse ved stemmeflerhed. Afslås begæring, kan den pågældende forlange

spørgsmålet forelagt for den første generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan dog kun omstødes ved kvalificeret

majoritet (2/3 af de mødte stemmer).

 

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, og har samme rettigheder som aktiver medlemmer.

 

Kontingent

§ 3

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

 

§ 4

 

Udmeldelse sker skriftlig til bestyrelsen. Ethvert aktivt medlem er pligtigt til at betale kontingent for den måned, i

hvilken udmeldelsen sker.

 

Karantæne – eksklusion

§ 5

Medlemmer der:

1.Ikke overholder klubbens vedtægter eller reglementer.

2.Gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse.

3.Modarbejder klubbens interesser.

4.Pådrager sig kontingent restance udover 2 måneder.

Kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller i graverende tilfælde ekskluderes under appel til den første påfølgende

generalforsamling. Et medlem, som ekskluderes på grund af gæld til klubben, kan kun optages igen mod betaling af

gælden.

Medlemmer, der ved forsætlig eller grov uagtsomhed foranlediger skader på eller tab af klubbens ejendele eller

materiale, er efter bestyrelsens beslutning erstatningspligtig overfor klubben. Idømt erstatning opkræves tillige med

kontingentet og bliver i vægringstilfælde at behandle efter den i pkt. 4 nævnt bestemmelse (restancer). 

 

Bestyrelsen

§ 6

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær, Rochef, Aktivitetschef,

Materialeforvalter og Husforvalter.

Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen en næstformand.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan indenfor deres område sammensætte et udvalg, som de selv står som formand

for. Disse udvalg skal varetage arbejdet indenfor deres område.

Til varetagelse af andre opgaver end de i foregående afsnit nævnte kan bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg. 

 

§ 7

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der det ene år vælges:

Formand, Sekretær, Materialeforvalter og Husforvalter, næste år: Kasserer, Rochef og Aktivitetschef.

I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv, blandt klubbens øvrige medlemmer, til næste

generalforsamling.

Genvalg kan finde sted. 

 

§ 8

Bestyrelsen udarbejder reglement og andre bestemmelser, som medlemmerne skal rette sig efter.

 

§ 9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Ved afstemning gælder simpel

stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Over bestyrelsens forhandlinger laver sekretæren et referat. Dette referat benyttes tillige ved generalforsamlinger.

Efter hvert bestyrelsesmøde sættes et referat op på klubbens opslagstavle.

 

Generalforsamlingen

§ 10

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages skriftlig varsel.

Forslag til dagsordenen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

Kun restancefri, aktive medlemmer over 15 år har stemmeret.

Passive medlemmer, vinterbadere, rospinningsmedlemmer og pensionistroere har adgang til klubbens

generalforsamlinger dog uden stemmeret.

Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtaget de i § 13 og 15 nævnte forhold.

Valg til bestyrelsen og afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem fordrer det. Afstemning kan ikke ske

ved fuldmagt. 

 

§ 11

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning.

3.Regnskab.

4.Indkomne forslag.

5.Kontingent og Budget.

6.Valg til bestyrelse, jfr. § 6.

7.Valg af 2 revisorer.

8.Eventuelt

 

§ 12

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer

indsender skriftlig begæring derom.

 

Lovændringer

 

§ 13

Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede

medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst

3 dages varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling altid er beslutningsdygtig.

Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer. 

 

Regnskab

 

§ 14

Regnskabsåret er kalenderåret.

Revisionen foretages af to på den foregående generalforsamling valgte revisorer, der vælges for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Regnskabet skal henligge til gennemsyn for klubbens medlemmer hos kassereren 3 dage før generalforsamlingen.

 

Klubbens ophævelse

§ 15

Klubbens ophør og realisation af dens ejendele kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor 2/3 af de

stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer derfor. Er det fornødne antal stemmer ikke

tilstede, indvarsles uopholdeligt til en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan tages med ovennævnte

majoritet.

Vedtages klubbens ophør, vælger generalforsamlingen en komite bestående af 5 medlemmer, som på bedste måde

skal realisere klubbens aktiver og afvikle dens gæld. Det eventuelt tiloversblevne beløb indsættes på en sparekasse

eller bankbog, som overgives D.F.f.R. til opbevaring. Det på bogen indestående beløb anvendes til eventuel

genoprettelse af klubben.