Sikkerhedsreglement for roning i kajakker i Aabenraa Ro- og Kajakklub

Sikkerhedsreglement for roning i kajakker i Aabenraa Ro- og Kajakklub

(redigeret september 2019)

§ 1 Formål og generelle regler

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i alle kajaktyper i

Aabenraa Roklub.

Sikkerhedsreglementet gælder for al kajakroning, som foregår i klubbens kajakker, i klubben

ved brug af egen kajak, eller uden for klubben som medlem af Aabenraa Roklub.

Dette Sikkerhedsreglement er udarbejdet efter de retningslinjer, som er anbefalet af Dansk

Kano- og Kajakforbund (DKKF).

Ifølge den gældende sølovgivning har enhver klubbestyrelse et rederansvar, dvs. ansvar for

alle forhold omkring uddannelse, sikkerhed, udrustning, udstyr og vedligeholdelse af

materiellet.

Roning i spirituspåvirket stand er ikke tilladt

§ 2 Tilrettelæggelse af roning

Formanden for kajakudvalget, eller en af bestyrelsen udpeget person, er klubbens

sikkerhedschef for kajakroningen. Denne varetager sikkerheden ved kajakroningen i

klubben.

Det er sikkerhedschefens opgave

- at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen

- at sikre at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de

risici der kan være ved at ro kano og kajak

- at overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene

- at klubbens instruktører, trænere og turledere og andre der virker for klubben har den

nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder

- at anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder

- at alle både der tilhører klubben eller opbevares i klubhuset er i sikkerhedsmæssig

forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarder

- at alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand

- at ulykker og nærved-ulykker indberettes til DKF’s ulykkesdatabase.

Sikkerhedschefen er berettiget til at fastlægge retningslinjer for bådmateriellets benyttelse,

herunder nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand, og når

særlige forhold gør sig gældende at henvise medlemmer til at ro på bestemte dage og

klokkeslæt.

Sikkerhedschefen kan i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give

dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne, samt opstille særlige sikkerhedsbestemmelser,

gældende for et eller flere medlemmer.

Side 2 af 4

§ 3 Betingelser for medlemskab

Nye medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal ved indmeldelse med underskrift bekræfte, at

de ikke lider af sygdomme, der kan medføre lammelser, bevidsthedstab eller svimmelhed.

De skal ligeledes bekræfte, at de kan svømme mindst 600 meter uden ophold, hvilket

dokumenteres i form af en underskreven erklæring fra svømmehal om aflagt svømmeprøve.

§ 4 Betingelser for at blive frigivet som kajakroer

Nye kajakroere skal gennemgå et instruktionsforløb, der forestås af instruktører, der er

udpeget og godkendt af bestyrelsen. Instruktionsforløbet består af: information om både og

sikkerhedsudstyr, roøvelser på land (hvordan holdes pagajen og rotaget), korrekt bæring af

kajakken, indstilling af fodspark og sæde, isætning, opstigning, udstigning og ilandtagning af

kajakken, ro- og manøvreringsøvelser, forholdsregler ved kæntring, tømning af vandfyldt

kajak, makkerredning og entringsøvelser, rengøring og vedligeholdelse af kajakken.

Instruktionsforløbet modsvarer kravene for DKKF's EPP1 og EPP2.

For at blive frigivet skal kajakroeren under instruktionsforløbet have roet mindst 75 km,

samt ved en prøve demonstrere, at vedkommende ved pålandsvind på 6 m/s

- kan komme sikkert i og op fra vandet ved bådebro og kyst

- kan ro og manøvrere kajakken sikkert og skadesforebyggende, herunder

- ro forlæns og baglæns

- flytte kajakken sideværts

- ro i ottetaller

- dreje kajakken på stedet

- forebygge kæntring ved støttetag

- gennemføre makkerredning på en overbevisende måde.

Når den nye kajakroer har gennemgået instruktionsforløbet og opnået tilstrækkelige

færdigheder, samt opfyldt kilometerkravet, frigiver instruktøren kajakroeren til at måtte ro

på egen hånd inden for klubbens daglige rofarvand.

§ 5 Betingelser for at ro - svømmeprøver

Alle kajakroere skal kunne svømme mindst 600m. Der skal aflægges svømmeprøve hvert år.

§ 6 Betingelser for at ro - kæntringsøvelser

Kajakroeren skal kunne udføre makkerredning, både som hjælper og som nødstedt.

Denne prøve skal aflægges hvert år.

Kajakroere, der ikke har bestået kæntringsprøven, må kun ro sammen med en ledsager. Dog

må man ro uden ledsagelse fra klubben til Åbæk, hvor man skal ro så tæt på kysten, at man

let kan bjærge sig selv og sin kajak.

Ungdomsroere må kun ro alene efter aftale med rovagten.

§ 7 Rosæsonen

Sommersæsonen for kajak følger rosæsonen for råbåde.

For kajakroning i vinterhalvåret, dvs. tiden fra 1. oktober til 1. maj, gælder særlige regler, se

§ 11 om vinterroning.

Side 3 af 4

§ 8 Dagligt rofarvand

Det daglige rofarvand er langs kysten i Aabenraa Fjord indenfor en linje mellem Varnæsvig

og Spramshuse.

Sikkerhedschefen kan, når det skønnes nødvendigt, forbyde roning i begrænsede områder.

Kajakroere med tilladelse til langtursroning er ikke begrænset af det daglige rofarvand.

For øvrige frigivne roere kan roning uden for dagligt farvand foregå i følgeskab med

kajakroere, der har langtursret, eller i følgeskab med robåd.

For roere uden langtursret, må roning inde i havneområdet og forbi Enstedværket kun

foregå sammen med en anden frigiven roer eller i følgeskab med en robåd.

§ 9 Daglige rotider

Alle ture skal registreres på ro-kortet inden turen påbegyndes.

Roning i dagligt rofarvand foregår mellem solopgang og solnedgang.

Ved kajakroning før solopgang eller efter mørkets frembrud (natroning), skal turen på

forhånd være indskrevet med afgangs- og hjemkomsttidspunktet på ro-kortet.

Kun frigivne kajakroere må ro mellem solnedgang og solopgang og kun langs kysten i dagligt

rofarvand.

Ved natroning skal der medbringes korrekt lys i form af en hvidt klart lysende lygte, der skal

kunne tændes og ses hele horisonten rundt på en afstand af mindst 300 meter.

Ved natroning skal kajakroeren altid bære vest.

§ 10 Den daglige roning – kajakroerens opgaver og ansvar

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret

for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er

sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Inden roning skal roeren

- kende vejrudsigten for turen

- skrive sig ind i det elektroniske rokort

Under roningen skal roeren

- bære beklædning der er tilpasset de aktuelle forhold

- medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med

DKF’s sikkerhedsbestemmelser - ungdomsroere skal dog altid benytte vest

- hvis det er roning uden for dagligt rofarvand, yderligere medbringe øsekar og cockpitovertræk

Efter roningen skal roeren

- skrive sig ud af det elektroniske rokort

- gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel ved at

skrive dette ind i skadesprotokollen på det elektroniske rokort

- indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til rochefen

§ 11 Vinterroning

Kun kajakroere, der har roet mere end en sæson, og som har roet mindst 250 km i den

forudgående sommersæson, må ro i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret, skal kajakroeren være iført godkendt svømme- eller redningsvest og skal

ro så tæt på kysten, dvs. kun op til 30 m fra bredden, at det umiddelbart er muligt at

bjærge sig på land. Roeren skal endvidere enten bære våd- eller tørdragt eller medbringe

Side 4 af 4

et komplet sæt skiftetøj, samt en tilgængelig mobiltelefon. Når lufttemperaturen er under

0°C, skal roeren altid bære våd- eller tørdragt.

Ved roning i vinterhalvåret må der kun ros i dagligt rofarvand, og kun ved dagslys.

§ 12 Godkendelse som langtursroer

Bestyrelsen kan efter ansøgning give erfarne kajakroere godkendelse som langtursroere.

§ 13 Langture

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren desuden - medbringe det

nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr herunder dækken (”spraydeck”), pumpe eller øse,

kompas og mobiltelefon, i havkajak også pagajflyder (”paddlefloat”), medbringe et kort

over området, samt have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er

umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper.

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden i havkajak medbringe reservepagaj eller -

paddel, nødblus og slæbetov, samt have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en

pårørende.

§ 14 Turlederens opgaver og ansvar

Ved klubbens roning i grupper uden for det daglige rofarvand skal der være udpeget en

turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, og turlederens

anvisninger skal følges. Den enkelte kajakroer har dog selv ansvaret for at sige fra, hvis

roningen tegner til at overstige hendes eller hans færdigheder.

§ 15 Gæsteroere

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en

frigiven roer fra klubben, som er vært. Gæstens rorettigheder afgøres af dennes EPPniveau

i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser. Ved indskrivning i

klubbens elektroniske rokort skal gæstens navn anføres.