Vedtægter

Vedtægter for Aabenraa Ro- og Kajakklub

 

(Vedtaget på generalforsamlingen d. 8. februar 2018)

 

Navn – stander – formål

 

§ 1

Klubbens navn er Aabenraa Ro- og Kajakklub. Klubbens hjemsted er Aabenraa kommune.

Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport, herunder kajakroning og rospinning. Klubben giver endvidere medlemmerne adgang til at øve anden idræt, herunder morgen- og vinterbadning, samt efter bestyrelsens beslutning, indendørssvømning i vinterhalvåret. Derudover arrangeres sociale aktiviteter med henblik på at styrke medlemmernes fællesskab.

Klubben virker inden for rammerne af Folkeoplysningsloven.

Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund under DIF.

Klubben fører splitflag med DFfR's mærke, og dens stander er tre blå makreller på lys bund, omkranset af en ege- og bøgekvist.

 

Medlemmer og medlemskab

 

§ 2

Klubben optager følgende medlemmer:

 1. Aktive roere

- Seniorroere fra 18 år

- Ungdomsroere i alderen 12 til 17 år

 1. Pensionistroere (som sådan optages pensionister og efterlønsmodtagere)
 2. Morgen- og vinterbadere
 3. Rospinningsmedlemmer
 4. Børn under 12 år optages som medlem som led i et familiemedlemskab.
 5. Passive (som sådan optages enhver).

 

§ 3

Personer, der ønsker medlemskab af klubben skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. For ungdomsroere kræves underskrift af forældre eller værge.

Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse indmeldelsen af medlemmer. En nægtet indmeldelse behøver ikke at begrundes.

Ved indmeldelsen modtager medlemmet en adgangskode til hjemmesiden, hvor klubbens vedtægter og reglementer kan ses, og som han/hun er forpligtet til at gøre sig bekendt med.

 

§ 4

Æresmedlemmer vælges, efter indstilling fra bestyrelsen, ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som seniorroere og er kontingentfri.

 

§ 5

Ved indmeldelse forpligter medlemmet sig til på lige fod at tage del i de praktiske opgaver, der er nødvendige for klubbens drift og vedligehold.

 

Kontingent

 

§ 6

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentperioden er 1. juni til 31. maj.

 

Udmeldelse

 

§ 7

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

 

Karantæne – eksklusion

 

§ 8

Bestyrelsen kan idømme karantæne til, eller i graverende tilfælde ekskludere medlemmer, der:

 1. ikke overholder klubbens vedtægter eller reglementer
 2. gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse
 3. modarbejder klubbens interesser
 4. ikke efter påmindelse har betalt kontingent 2 måneder efter forfald.

Eksklusionen kan af medlemmet indankes for første ordinære generalforsamling.

Et medlem, som ekskluderes på grund af gæld til klubben, kan kun optages igen, når gælden er betalt.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at medlemmer, der ved forsætlig eller grov uagtsomhed foranlediger skader på eller tab af klubbens ejendele eller materiale, er erstatningspligtig overfor klubben. Betales erstatningen ikke, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion.

 

Bestyrelse, udvalg og medlemsmøder

 

§ 9

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, bestående af formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at formanden er på valg i lige år, mens næstformanden og den økonomiansvarlige er på valg i ulige år.

Genvalg kan finde sted. 

På den ordinære generalforsamling vælges desuden en suppleant til bestyrelsen.

Hvis mere end et bestyrelsesmedlem afgår i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.

 

§ 10

Klubben har følgende faste udvalg: Roudvalg, Kajakudvalg, Ejendomsudvalg, Materialeudvalg, samt Aktivitetsudvalg.

Lederne af udvalgene vælges på generalforsamlingen. Udvalgenes ledere skal indenfor en måned nedsætte de respektive udvalg.

Afgår en udvalgsleder i funktionsperioden, udpeger bestyrelsen efter indstilling fra udvalget en ny leder for resten af perioden.

Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med udvalgsformændene de respektive udvalgs ansvarsområder.

Bestyrelsen kan yderligere nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af andre opgaver end dem der varetages af de faste udvalg.

 

§ 11

Bestyrelsen udarbejder sikkerhedsreglementer og andre bestemmelser, som medlemmerne skal følge.

 

§ 12

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer deltager. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat, som offentliggøres på klubbens hjemmeside og opslagstavle.

 

§ 13

Bestyrelsen afholder medlemsmøde hvert kvartal. Til disse møder skal bestyrelsen, samt en repræsentant for hvert udvalg møde op. Der orienteres om bestyrelsens og udvalgenes arbejde og den økonomiske situation. Alle medlemmer har taleret på mødet. Der udarbejdes referat, som offentliggøres på klubbens hjemmeside og opslagstavle.

 

Generalforsamlingen

 

§ 14

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Afholdelse af generalforsamling bekendtgøres ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne gøres bekendt med en kopi af regnskab og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Kun restancefri, aktive seniorroere og ungdomsroere over 15 år har stemmeret.

Passive medlemmer, morgen- og vinterbadere, rospinningsmedlemmer og pensionistroere har adgang til klubbens generalforsamlinger, dog uden stemmeret.

Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtaget de i § 17 og § 19 nævnte forhold.

Valg til bestyrelsen og afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

 

§ 15

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Kontingent og budget.
 6. Valg til bestyrelse og valg af suppleant, jfr. § 9.
 7. Valg af formænd for de faste udvalg
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

 

§ 16

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder om det. Indkaldelse sker på samme vis og med samme frist som ved den ordinære generalforsamling

 

Vedtægtsændringer

 

 § 17

Ved vedtægtsændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

Regnskab og revision

 

§ 18

Regnskabsåret er kalenderåret.

Revisionen foretages af to revisorer, der er valgt på den foregående generalforsamling. Disse vælges for et år af gangen og genvalg kan finde sted.

Revisionen har ret til at foretage uanmeldt revisionsbesøg i løbet af året.

Regnskabsmaterialet skal henligge til gennemsyn for klubbens medlemmer hos den økonomiansvarlige 8 dage før generalforsamlingen.

 

Klubbens ophævelse

 

§ 19

Klubbens ophør og realisation af dens ejendele kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor 2/3 af disse stemmer for det. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden inden 14 dage med mindst 8 dages varsel. Denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig, og vedtagelse kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Vedtages klubbens ophør, vælger generalforsamlingen en komite bestående af 5 medlemmer, som på bedste måde skal realisere klubbens aktiver og afvikle dens gæld. Det eventuelt tiloversblevne beløb indsættes på en konto i et pengeinstitut i Aabenraa. Denne konto administreres af DFfR, og det på kontoen indsatte beløb plus renter må kun anvendes til oprettelse af en ny ro- og kajakklub i Aabenraa med mindst 20 aktive medlemmer. Denne klub skal være medlem af DFfR.