Reglement

<<<<<<<<<<<< Dette reglement gælder kun for kajakker >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<< For robåde, se nyt sikkerhedsreglement for robåde >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Reglement for Aabenraa Roklub

Marts 2015

 

§ 1 Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i

alle bådtyper i Aabenraa Roklub.

Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen eller den af denne

valgte vagthavende, hvis anvisninger og bestemmelser skal følges.

 

§ 2 Det daglige rofarvand er Aabenraa Fjord indenfor en linie mellem

Varnæsvig og Spramshuse.

Kajakroere med tilladelse til langtursroning er ikke begrænset af det

daglige rofarvand. Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, forbyde

roning i begrænsede områder.

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der medbringes en lygte

med hvidt lys som reglementeret advarsel for andre søfarende.

 § 3 Enhver tur i robåd indenfor det daglige rofarvand ledes af en styrmand

der udnævnes af bestyrelsen. Styrmanden har ansvaret for ro –

reglementets overholdelse, at der kun ro’s i både, der er i orden, for

besætningens opførsel, for båd og tilbehør samt for at turen gennemføres

på en i enhver henseende værdig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde

for klubben og rosporten.

§ 3a

Ved enhver tur i inriggerbåde, trimmier og gigbåde skal der medbringes

en redningsvest til hver person – typegodkendt af en relevant myndighed

inden for EU. Klubbens redningsveste skal sikkerhedstjekkes en gang

årligt. Roere der anvender selvoppustelige redningsveste skal være iført

vestene under roningen. Roere der anvender egne redningsveste skal

sørge for, at deres udstyr opfylder klubbens bestemmelser om

godkendelse.

 § 4 Enhver tur i robåd, der går udenfor det daglige rofarvand, er en langtur

og er som sådan underkastet D.F.f.R.'s langtursreglement. En langtur skal

forud anmeldes til og godkendes af bestyrelsen, dette kan dog ske ved

telefonisk henvendelse.

 

§ 5 Bestyrelsen er berettiget til at bestemme retningslinier for bådmateriellets

benyttelse, og når særlige forhold gør sig gældende at henvise

medlemmer til at ro på bestemte dage og klokkeslæt.

 

§ 6 Det er forbudt - uden bestyrelsens samtykke - at tage andre i båden end

de, der er optagne som medlemmer i klubben. Medlemmer der er i

restance kan nægtes tilladelse til at ro, jfr. lovene.

 

§ 7 Styrmændene/kajakroere bærer ansvaret for at bådmateriellet behandles

forsvarligt. Materiellet skal rengøres og aftørres, samt bringes på plads

umiddelbart efter benyttelsen. Jfr. opslag i bådhallen.

 

§ 8 På ro/bådkort indfører styrmanden/kajakroere før og efter turen de

fornødne oplysninger.

 

§ 9 Tager bådmateriellet skade under benyttelse, skal styrmanden straks give

besked herom til bestyrelsen og indføre rapport herom i skadebogen.

 

§ 10 Det er tilladt at tage et barn med i inrigger placeret foran styrmanden

eller i trimmi på det "ekstra" sæde. Barnet skal være iført regningsvest og

en af forældrene skal være med i båden og har det fulde ansvar.

 

§ 11 Til instruktion af nye roere udnævner bestyrelsen roinstruktører.

 

§ 12 Scullerret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil.

Ansøgning om scullerret skal være skriftlig.

 

§ 13 Trimmiret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil.

Alle med Scullerret har automatisk trimmiret.

Ansøgning om trimmiret skal være skriftlig.

Det må roes trimmi fra standerhejsning til standerstrygning

 

§ 14 Det er tilladt at gå i land med en trimmi, men båden skal blive på så dybt

vand at den flyder frit og ikke beskadiges.

 

§ 15 Roning i outrigger og sculler må kun foregå indenfor det daglige

rofarvand.

Landgang med disse bådtyper må ikke finde sted.

Det er kun tilladt at ro sculler fra 1 maj. til standerstrygning.

Rochefen kan dog i særlige tilfælde give dispensation herfor.

 

§ 16 Aktive medlemmer og pensionister skal ved indmeldelse med underskrift

bekræfte, at de ikke lider af sygdomme, der kan medføre lammelser,

bevidsthedstab eller svimmelhed. De skal ligeledes bekræfte at de kan

svømme mindst 300 meter uden ophold.

 

§ 17 Alle aktive medlemmer og pensionister skal kunne svømme mindst 300m.

Medlemmer, der deltager i en hver form for roning i robåde på vandet,

skal hvert år aflægge 300 m svømmeprøve. Af medlemmer, der ror

outrigger, kræves dog 500 m hvert år.

 

§ 18 Inden tilladelse til roning i kajak uden ledsagelse gives, skal medlemmer

overfor bestyrelsen eller en dertil bemyndiget vise, at de er i stand til at

svømme mindst 600 m. Roeren skal kunne udføre makkerbjærgning,

både som hjælper og som nødstedt.

Denne prøve skal aflægges hvert år.

Kajakroere, der ikke har bestået kæntringsprøven, må ro uden ledsagelse

fra klubben til Åbæk og skal ro så tæt på kysten at de let kan bjærge sig

selv og kajak. Ungdomsroere dog kun efter aftale med vagten.

Kajakroere bliver efter gennemgået instruktion på EPP1 eller EPP2 niveau

frigivet af bestyrelsen til roning indenfor dagligt rofarvand på nordsiden af

kysten og på sydsiden, dog således at roning inde i havneområdet og

forbi Ensted værket kun må foregå sammen med en anden frigiven roer

eller i følgeskab med robåd.

Roning udenfor dagligt farvand kan foregå i følgeskab med kajakroer, der

har langtursret eller i følgeskab med robåd.

Bestyrelsen kan efter ansøgning tildele kajakroere langtursret og tilladelse

til at ro i havneområdet uden ledsagelse.

 

§ 19 Ved enhver roning i kajak skal medføres godkendt svømme- eller

redningsvest. Ved langtursroning i kajak skal yderligere medbringes

øsekar og cockpitovertræk.

 

§ 20 Kajakroere skal til enhver tid følge Dansk Kano og Kajakforbund's

sikkerhedsbestemmelser.

I tiden fra 1. oktober til 1. maj skal kajakroere være iført godkendt

svømme- eller redningsvest og skal ro så tæt på kysten, at det

umiddelbart er muligt at bjærge sig på land.

Ved roning i vinterhalvåret må der kun ros i dagligt rovand, kun ved

dagslys og kun op til 30 m fra bredden.

 

§ 21 Ungdomsroere skal under roning i outrigger og kajak være iført

svømmevest, hvis der ikke er truffet anden aftale med træner, instruktør

eller vagten.

 

§ 22 Bestyrelsen ønsker Aabenraa Roklub som røgfri område og henstiller til

medlemmerne om ikke at ryge! VIS HENSYN.

Tobaksrygning bør kun ske i bådhal og ude i fri luft.

 

§ 23 Rengøring af bådhal og øvrige lokaler samt roklubbens grund påhviler

samtlige aktive medlemmer efter bestyrelsens bekendtgørelser.

 

§ 24 Rotøj m.m. må ikke ligge fremme i klubbens lokaler efter endt roning.

Sker dette, vil de efterladte genstande blive taget i forvaring af

bestyrelsen, som er uden ansvar i den forbindelse